Algemene levering - en betalingsvoorwaarden

HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van of met PN Kozijnen. Eventuele algemene voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing. 

Artikel 2 Overeenkomst 

De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het door of namens PN Kozijnen aangeboden contract. Mondelinge toezeggingen door vertegenwoordigers zijn steeds "onder voorbehoud goedkeuring directie". Zij zijn dus niet bindend, tenzij achteraf door PN Kozijnen schriftelijk bevestigd. 

Artikel 3 Prijs 

Lid 1: De prijs is inclusief btw., tenzij anders is overeengekomen. 

Lid 2: De overeengekomen prijs kan, behoudens het bepaalde in lid 3 en art. 5 door PN Kozijnen niet achteraf worden verhoogd, tenzij de levering door toedoen van de klant wordt uitgesteld of vertraagd met een periode langer dan drie maanden en in die periode kostprijsfactoren een verhoging hebben ondergaan. 

Lid 3: Indien na het tot stand komen van de overeenkomst blijkt dat de prijs foutief is gecalculeerd, wordt de klant daarvan op de hoogte gesteld. De klant kan alsdan van de overeenkomst afzien, tenzij K-I aanbiedt het prijsverschil voor haar rekening te nemen. PN Kozijnen is echter nimmer verplicht tegen de foutief gecalculeerde prijs te leveren of tot schadevergoeding gehouden. 

Lid 4: Aan kennelijke reken -, tel- of schrijffouten kan de klant geen rechten ontlenen. 

Artikel 4 Leveradres 

Lid 1: Onder leveradres wordt verstaan de woonplaats van koper, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

Lid 2: Vervoer en opslag van de gekochte goederen is voor rekening en risico van PN Kozijnen tenzij de levering door toedoen van de klant is uitgesteld of vertraagd. 

Artikel 5 Montage demontage en binnen- of buitenafwerking 

Lid 1: Montage van de gekochte goederen vindt plaats indien zulks schriftelijk is overeengekomen. 

Lid 2: Onder montage wordt verstaan: demonteren oude kozijnen, monteren nieuwe kozijnen en afdichten van de buitenzijde van de kozijnen met compriband of kit tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

Lid 3: PN Kozijnen zal bij de montage steeds de nodige zorg betrachten. 

Gelet op de aard van de overeenkomst en de aard van de uit te voeren werkzaamheden, n.l. een ingrijpende verbouwing, wordt de klant geacht bekend te zijn met de daarbij behorende risico's en worden deze door de klant uitdrukkelijk geaccepteerd. Schade welke het gevolg is van reeds bestaande bouwkundige gebreken, scheuren, losliggende stenen of rollagen of andere al dan niet verborgen oorzaken welke voor de montage reeds aanwezig waren, behoeft PN Kozijnen niet te vergoeden. Hetzelfde geldt voor schade tengevolge van overmacht of schuld van derden, ongeacht of PN Kozijnen deze derden heeft ingeschakeld of niet. 

Lid 4: Binnen afwerking houd in het afwerken van de dagkant met stucwerk, gipsplaat of anderszins, en vindt alleen plaats indien dit is overeengekomen. Is er geen binnen afwerking van toepassing dan worden de kozijnen a/d binnenzijde tussen het kozijn en de muur alleen met purschuim afgedicht en verder niets dus ook niet stuc- of behang klaar opgeleverd. 

Lid 5: Indien na het sluiten van de overeenkomst blijkt dat voor het deugdelijk monteren van de goederen aanvullende bouwkundige voorzieningen nodig zijn, dan zal PN Kozijnen de klant hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch op de hoogte stellen. Vervolgens zullen partijen op korte termijn overleg plegen omtrent de vraag of aanvullende bouwkundige voorzieningen nodig zijn en omtrent de kosten die hiermee gemoeid zullen zijn. Eerst nadat de klant zich akkoord heeft verklaard met het (doen) uitvoeren van aanvullende bouwkundige voorzieningen en de kosten die hiermee gemoeid zijn, zal PN Kozijnen gehouden zijn tot het voortzetten van de werkzaamheden. 

Lid 6: PN Kozijnen zal bij het monteren nooit de afvoer aansluiten op het (openbare) riool omdat dit wettelijk verboden is PN kozijnen zal wel laten zien dat elektrische spotjes en een heater goed werken maar zal dit nooit aansluiten op het netwerk daar PN Kozijnen hiervoor niet, zoals wettelijk verplicht is, gecertificeerd is. 

PN Kozijnen zal, indien klant zelf verantwoordelijk is voor een deugdelijke fundering, nimmer verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor een ondeugdelijke fundering welke door de klant zelf is aangebracht. 

Artikel 5a Asbest 

Lid 1: Indien bij opmeting van kunststof kozijnen, - deuren,- schuifpuien of bij een dakkapel wordt vermoedt dat er zich in de dakplaten asbest bevindt, zal de opmeter een monster nemen en dit monster in een laboratorium laten onderzoeken. Indien hieruit blijkt dat er inderdaad asbest aanwezig is in de gevels of dakplaten, dan is de klant ertoe gehouden de asbest onmiddellijk en volledig voor eigen rekening en risico te doen verwijderen door een daartoe gespecialiseerd bedrijf. Tot aan het moment dat de asbest aantoonbaar en volledig is verwijderd, is PN Kozijnen niet gehouden de werkzaamheden voort te zetten. 

Lid 2: Overig aangetroffen asbesthoudend of milieuvervuilend materiaal zal bij de klant worden achtergelaten. De eventuele verwijdering daarvan dient de klant op eigen kosten zelf te realiseren, ongeacht de hoeveelheid daarvan. 

Artikel 6 Vergunningen 

Lid 1: Indien voor het plaatsen van de bij PN Kozijnen gekochte producten vergunningen nodig zijn is het risico van het niet verkrijgen van deze vergunningen voor koper. Het niet verkrijgen van een benodigde vergunning is nimmer reden voor koper om de koopovereenkomst niet gestand te hoeven doen. 

Lid 2: Alle kosten die aan het verkrijgen van een benodigde vergunning zijn verbonden komen voor rekening van de koper. 

Lid 3: Indien de overeenkomst is gesloten onder de opschortende voorwaarde dat koper ter zake een vergunning kan verkrijgen dan moet aan de navolgende voorwaarden zijn voldaan wil koper zich op deze opschortende voorwaarde kunnen beroepen: a) koper moet binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst de benodigde vergunning hebben aangevraagd; b) aan ieder verzoek om inlichtingen door de vergunningverlenende instantie 

moet binnen 14 dagen door koper zijn voldaan; c) koper moet van alle stukken gericht aan of ontvangen van de vergunningverlenende instantie binnen 7 dagen na verzending respectievelijk ontvangst kopieën naar PN Kozijnen hebben gestuurd; c) de vergunning moet in hoogste instantie zijn geweigerd. 

Lid 4: Indien niet aan alle in lid 3 genoemde voorwaarden is voldaan, wordt de vergunning geacht te zijn verleend. 

Lid 5: Bij een afwijzende beslissing op de door of namens koper gedane aanvraag van de benodigde vergunning is koper gehouden daartegen elk beschikbaar rechtsmiddel in te stellen, bij gebreke waarvan de vergunning geacht wordt te zijn verleend. 

Artikel 7 Subsidie 

Lid 1: Indien voor het plaatsen van de bij PN Kozijnen gekochte producten subsidie benodigd is, is het risico van het niet verkrijgen van deze subsidie voor koper. Het niet verkrijgen van benodigde subsidie is nimmer reden voor koper om de koopovereenkomst niet gestand hoeven doen. 

Lid 2: Alle kosten die aan het verkrijgen van een benodigde subsidie zijn verbonden komen voor rekening van de koper. 

Lid 3: Indien de overeenkomst is gesloten onder de opschortende voorwaarde dat koper ter zake subsidie kan verkrijgen dan moet aan de navolgende voorwaarden zijn voldaan wil koper zich op deze opschortende voorwaarde kunnen beroepen: a) koper moet binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst de benodigde subsidie hebben aangevraagd; b) aan ieder verzoek om inlichtingen door de subsidie verlenende instantie moet binnen 7 degen door koper zijn voldaan; c) koper moet van alle stukken gericht aan of ontvangen van de subsidie verlenende instantie binnen 7 dagen na verzending respectievelijk ontvangst kopieën naar PN Kozijnen hebben gestuurd; c) de subsidie moet definitief zijn geweigerd. 

Lid 4: Indien niet aan alle in lid 3 genoemde voorwaarden is voldaan. wordt de subsidie geacht te zijn verleend. 

Lid 5: Bij een afwijzende beschikking op de door of namens koper gedane aanvraag van de benodigde subsidie is koper gehouden daartegen elk beschikbaar rechtsmiddel in te stellen, bij gebreke waarvan de subsidie wordt geacht te zijn verleend. 

rtikel 8 Annulering 

Lid 1: De klant die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (consument) heeft geen recht op ontbinding (herroepingsrecht) van de overeenkomst daar het de verkoop en levering van volgens de specificaties van de klant vervaardigde zaken betreft, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument (art. 6:230p aanhef sub f onder 1° BW). 

Lid 2: De klant die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft geen recht op ontbinding van de overeenkomst daar het de verkoop en levering van volgens de specificaties van de klant vervaardigde zaken betreft, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de klant. 

Lid 3: De klant is te allen tijde bevoegd de overeenkomst op te zeggen, voor zover het enkel de montage van de gekochte en geleverde goederen betreft, doch de klant is alsdan gehouden de voor het gehele werk geldende prijs te betalen, verminderd met de besparingen die voor de aannemer uit de opzegging voortvloeien, tegen aflevering door PN Kozijnen van het reeds voltooide werk. 

Artikel 9 Incassokosten 

Lid 1: Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, die op de eventuele incasso van de uit hoofde van de met PN Kozijnen gesloten overeenkomst(en} verschuldigde bedragen mochten vallen, komen voor rekening van de klant. 

De buitengerechtelijke kosten worden hierbij vastgesteld op een bedrag, gelijk aan 2 punten van het door de gerechten gehanteerde toepasselijke liquidatietarief met een maximum van 15% van het te incasseren bedrag resp. van de orderwaarde. 

Lid 2: Indien de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten aantoonbaar hoger zijn dan het in lid 1 bedoelde bedrag dan kan K-I deze werkelijk gemaakte kosten op de koper verhalen. 

Artikel 10 Levertijd 

Lid 1: Levering geschiedt zoveel mogelijk met inachtname van de op het contract vermelde termijn. Gelet op aard en strekking van de overeenkomst (een complexe overeenkomst tot productie, levering en plaatsing van maatwerkgoederen waarbij meerdere partijen en 

toeleveranciers zijn betrokken) is deze termijn echter nimmer een fatale. Overschrijding met minder dan 4 maanden geeft de klant geen recht op ontbinding wegens te late levering. 

Lid 2: Indien vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van werkomstandigheden of ten gevolge van vertraagde levering aan 

PN Kozijnen van de benodigde grond- en/of hulpstoffen of ten gevolge van andere PN Kozijnen betreffende omstandigheden waarop zij redelijkerwijze geen invloed kan uitoefenen, wordt de overeengekomen levertijd automatisch verlengd tot het moment waarop PN Kozijnen weer leveren kan, zonder dat de klant het recht heeft de overeenkomst te ontbinden en zonder dat PN Kozijnen tot enige schadevergoeding wegens te late levering gehouden is. 

Lid 3: Indien de overeengekomen datum van levering met meer dan 6 maanden wordt overschreden kan de klant de overeenkomst kosteloos ontbinden, tenzij de overschrijding te wijten is aan omstandigheden welke voor rekening en risico van de klant komen. 

Lid 4: In geval van een levering "op afroep" dient de afroep plaats te vinden uiterlijk 12 maanden na het tot stand komen van de overeenkomst. Vindt de afroep niet of niet tijdig plaats, dan dient de klant in ieder geval 12 maanden na orderdatum de overeengekomen prijs te betalen en wordt PN Kozijnen geacht de gekochte goederen voor levering en plaatsing gereed te houden. 

Artikel 11 Reclames 

Lid 1: De koper die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (consument) dient binnen bekwame tijd nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijze had behoren te ontdekken aan PN Kozijnen kennis te geven dat de gekochte en geleverde goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden. 

Lid 2: De koper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf dient binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen zeven (7) dagen nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijze had behoren te ontdekken aan PN Kozijnen kennis te geven dat de gekochte en geleverde goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden. PN Kozijnen is in dat geval gehouden tot niet meer dan kosteloze vervanging of herstel en is in het bijzonder niet tot schadevergoeding gehouden. 

Lid 3: PN Kozijnen is ontslagen van aansprakelijkheid voor gebreken, voor zover het de montage van de gekochte en geleverde goederen betreft, die de opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken. 

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud 

De producten blijven - behoudens eventuele natrekking - eigendom van PN Kozijnen totdat de klant aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. 

Artikel 13 Betaling 

Lid 1: Tenzij tussen partijen anders schriftelijk is overeengekomen, zal betaling van de overeengekomen prijs als volgt geschieden: de eerste betalingstermijn betreft een aanbetaling ter hoogte van 50% van de overeengekomen prijs en dient door de klant te zijn voldaan nadat de maatvoering van de te leveren goederen door of namens PN Kozijnen is bepaald en de klant de factuur met betrekking tot de aanbetaling heeft ontvangen. PN Kozijnen gaat eerst over tot het verstrekken van opdracht voor vervaardiging van de goederen, nadat de volledige aanbetaling door PN Kozijnen is ontvangen. De tweede betalingstermijn ter hoogte van 50% van de overeengekomen prijs dient volledig door de klant te zijn voldaan bij de aanvang van de laatste dag dat montage van de goederen de en oplevering van het werk plaatsvindt door de klant te zijn voldaan. 

Lid 2: De klant dient op verzoek van PN Kozijnen een ongeclausuleerde standaard bankgarantie te verstrekken ter grootte van het orderbedrag. De bankgarantie dient in het bezit van PN Kozijnen te zijn tenminste één week voor de montagedatum en dient geldig te zijn tot minimaal één maand na de montagedatum. Indien de bankgarantie niet tijdig in het bezit is van PN Kozijnen, dan is PN Kozijnen niet gehouden te monteren terwijl PN Kozijnen de kosten uit hoofde van de geplande montage en het vaststellen van een nieuwe montagedatum op de klant zal kunnen verhalen. De kosten van de bankgarantie komen altijd voor rekening van de klant. 

Lid 3: Bij overschrijding van een betalingstermijn is koper van rechtswege in verzuim en de wettelijke rente plus 3% verschuldigd over het openstaande bedrag, zonder dat een nadere aanzegging of ingebrekestelling is vereist. 

Artikel 14 Garantie 

Lid 1: De deugdelijkheid van de geleverde kunststof gevelelementen en de montage wordt bij normaal gebruik en onderhoud volgens de van toepassing zijnde technische details en 

voorschriften gewaarborgd voor een periode van 1 jaar op de (inzet) horren en plissehordeuren 2 jaar op het hang- en sluitwerk,10 jaar op het dubbelglas, 10 jaar op de montage, 10 jaar op kleurechtheid van de kozijnen en 10 jaar op de profielen geleverd door PN Kozijnen, te rekenen van de datum van montage. 

Lid 2: De deugdelijkheid van de geleverde aluminium terrasoverkappingen, zijwanden, zijspieen, polycarbonaat platen, glazen dakplaten, glazen schuifdeuren, ledverlichting met inbouwspotjes en de heater wordt bij normaal gebruik en onderhoud volgens de van toepassing zijnde technische details en voorschriften gewaarborgd voor een periode van 2 jaar op de ledverlichting en dimmer, op de heater, en 2 jaar op de loopwagens, 5 jaar op de terrasoverkappingen, zijwanden, zijspieen, polycarbonaat platen, glazen dakplaten, 5 jaar op de montage, 5 jaar op kleurechtheid van de kozijnen en 5 jaar op de boven en onderrail systeem profielen, uitgezonderd de loopwagens geleverd door PN Kozijnen, te rekenen van de datum van montage. Lid 3: Buiten de garantie vallen: - kleine onvolkomenheden in de afwerking die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid; - beschadigingen die het gevolg zijn van vormveranderingen in bouwkundige constructies, van niet op de juiste wijze uitgevoerde bouwwerkzaamheden of van het gebruik van ondeugdelijke bouwmaterialen; - beschadigingen die het gevolg zijn van werkzaamheden die niet door of vanwege PN Kozijnen zijn verricht;- beschadigingen of onvolkomenheden die het gevolg zijn van onjuist, onoordeelkundig, ruw of abnormaal gebruik van het geleverde of van verwaarlozing; 

Lid 4: De garantie omvat uitsluitend de vervanging of herstel ter keuze van PN Kozijnen van hetgeen door de klant als ondeugdelijk in de zin van de aan het geleverde product te stellen kwaliteitseisen wordt aangetoond. 

Lid 5: De garantie vervalt indien de klant zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van PN Kozijnen reparaties of andere werkzaamheden aan het geleverde verricht dan wel doet of laat verrichten door (een) derde(n). 

Lid 6: Indien de koper niet aan al zijn betalingsverplichtingen en/of aan het in artikel 12 lid 1 bepaalde heeft voldaan, is PN Kozijnen niet gehouden aan haar garantieverplichtingen te voldoen. 

Artikel 15 Aansprakelijkheid 

De aansprakelijkheid van PN Kozijnen is beperkt tot het bepaalde in artikel 5 lid 3 en de nakoming van de garantieverplichtingen zoals omschreven in artikel 15. 

Artikel 16 Overmacht 

Lid 1: Ingeval van overmacht is PN Kozijnen gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. 

Lid 2: Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van PN Kozijnen onafhankelijke omstandigheid die deugdelijke nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend onmogelijk maakt. In geval van tijdelijke onmogelijkheid heeft PN Kozijnen bovendien het recht haar prestatie op te schorten zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. 

Artikel 17 Foldermateriaal 

Klant kan zich nimmer beroepen op vermeldingen en kwalificaties op/in de website, webshop folder- of reclamemateriaal, daar de daarin gedane mededelingen met betrekking tot technische specificaties en uitvoeringsdetails en dergelijke slechts bij benadering juist kunnen zijn. De klant kan zich er niet op beroepen dat het geleverde niet overeenstemt met eventueel getoonde modellen, daar deze modellen slechts bij wijze van algemene aanduiding worden verstrekt.